ข้อมูลผู้บริหาร
     
ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
   
 
นายทนงศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
 
นายสมภพ สวัสดิ์สรรวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
นายธนะบูลย์ บุญเจือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
 
นายอภิรักษ์ ผลเจริญสมบูรณ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564 เวลา 10:05 ผู้เขียนโดย office